0 امتیاز
9 بازدید
در کتاب (رمان و...) توسط سطح ۱

اگر تاکنون برای چاپ کتاب اقدام نموده و بخاطر مشکلات این امر، از این کار منصرف شده اید، یا اینکه متحمل سختی برای چاپ کتابتان شده اید. دلایل و موانعی که با آنها روبرو بوده اید را عنوان کنید؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

پرسش های مشابه

...