0 امتیاز
12 بازدید
در علوم اجتماعی و انسانی توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
معنی و مفهموم رند در اشعار حافظ

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

پرسش های مشابه

...