0 امتیاز
35 بازدید
در جغرافیا توسط
رابطه ی جامعه فرهنگ را بیان کنید

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
جامعه به مجموع افرادی که در یک منطقه جغرافیایی زندگی و روابط متقابل آنها ولی فرهنگ شامل تصورات برداشتها عقاید شیوه رفتا انها مثال شهر کاشان می‌شود یک اجتماع ولی مهمان نوازی آنها جزو فرهنگ آنها هستش

پرسش های مشابه

...