باید اول جاوا یاد بگیرید.
منابع یادگیری جاوا بسیار بیشترند و برنامهنویسان نیز نسبت به کاتلین، از آن بیشتر استفاده میکنند.

در حال حاضر، یادگیری کاتلین بدون یادگیری همزمان جاوا امکانپذیر نیست، پس باید هردو را همزمان با هم یاد بگیرید که بیشتر سردرگم میشوید.

کاتلین را فعلاً رها کنید و پایهتان را قوی کنید. مخصوصاً اگر میخواهید در آینده برنامهنویس اندروید نباشید.

پایهی کدهای بسیاری از شرکتها به زبان جاوا نوشته شده است و فرصتهای شغلی جاوا بسیار بیشتر از کاتلین است.

بیشتر مشاغل امروز نیز داشتن مهارت در کدنویسی جاوا را الزامی میدانند، اما برنامه نویسی کاتلین تنها یک مزیت محسوب میشود.

و با اینکه گوگل بسیار از کاتلین حمایت میکند، برنامهای برای حذف پشتیبانیِ جاوا ندارد.

یعنی هر دو به صورت یکسان زبان first-class معتبری هستند که تواناییهایی مشابه در برنامه نویسی اندروید دارند.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
پرسش امنیتی برای تشخیص انسان از ربات:
پایتخت ایران کجاست؟
برای جلوگیری از این تایید در آینده, لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید.

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

پرسش های مشابه

add
...