1 پاسخ

0 امتیاز
توسط سطح ۸

 گرمازدگی یا خستگی گرمایی

پرسش های مشابه

...