ارایه های ادبی : غزل ای ساربان اهسته ران را مشخص کنید

((درقسمت عنوان سوال را بنویسید))

1 پاسخ

توسط
0 امتیاز
بزرگوار حداقل شعرکامل  بنویس تا کاربران راحت تر باشند برای جواب

در بیت برگشت یار سرکشم.............

سعدی خود را مجمر بر اتش تشبیه کرده-پارادوکس عیش ناخوش

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

پرسش های مشابه

add
...