+1 امتیاز
22 بازدید
در تحصیلی و آموزشی توسط
الفn  s
ب n n
ج s n
د s s

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
قسمتی که مالش می دهیم s و سر دورتر n

پرسش های مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 50 بازدید
دانلود اپلیکیشن خانواده برتر دانلود اپلیکیشن خانواده برتر دانلود اپلیکیشن خانواده برتر دانلود اپلیکیشن خانواده برتر
...