1 پاسخ

0 امتیاز
توسط سطح ۸

غیرطبیعی ضربان قلب (تندضربانی) 

پرسش های مشابه

...