0 امتیاز
67 بازدید
در شیمی توسط
مشخص کنید کدام فلز فعال تر است، آلومینیم یا آهن؟ چرا؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط سطح ۸
آلومینیم، چون توانسته در واکنش با آهن تولید یک ترکیب )آلومینیم اکسید( کند و واکنش انجام شود پس واکنش پذیری عنصر آلومینیم از عنصرآهن بیشتر است

پرسش های مشابه

دانلود اپلیکیشن خانواده برتر دانلود اپلیکیشن خانواده برتر دانلود اپلیکیشن خانواده برتر دانلود اپلیکیشن خانواده برتر
...