0 امتیاز
24 بازدید
در شیمی توسط
تامین شرایط نگهداری کدام فلزها دشوار تر است؟ چرا؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط سطح ۸
سدیم و پتاسیم چون فعالیت شیمیایی آنها زیاد است

پرسش های مشابه

دانلود اپلیکیشن خانواده برتر دانلود اپلیکیشن خانواده برتر دانلود اپلیکیشن خانواده برتر دانلود اپلیکیشن خانواده برتر
...