0 امتیاز
27 بازدید
در شیمی توسط
در سال 2112 به تقریب چند میلیارد تن فلز در جهان استخراج و مصرف شده است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط سطح ۸
حدود 7 میلیارد تن

پرسش های مشابه

...